De Apocalyps – een openbaring van God                                         Openbaring 5:1-5

Kerngedachte: De essentie van de wereld en van de geschiedenis wordt in het boek Openbaring onthuld. In het midden van allen in de hemelse troonzaal zit God, die zich onttrekt aan elke beschrijving. Wij vernemen van oudsten in witte kleren, van de zeven geesten van God en van een glazen zee, die als kristal oplicht. Het volk van God en mensen uit alle volkeren staan om de troon, die boven al het denkbare is verheven. In het midden het Lam, dat geslacht is, engelen en hemelse wezens. Er is maar één vraag van belang: “Wie komt het toe de verzegelde boekrol te ontvangen en te openen?”

Centraal in het Bijbelwoord van vandaag staat onze Heer Jezus Christus. Degene, die de Romeinen wilden uitschakelen, heeft God gezalfd en verhoogd. Hij wordt beschreven als een lam, omdat het geschreeuw van lammeren de roep van weerlozen is en het bloed van lammeren bij de uittocht van het volk Israël uit Egypte enerzijds een teken van ontzien, anderzijds in zekere zin echter ook een teken van weerstand tegen de dood was. Het boek Openbaring met zijn talrijke visioenen is geschreven, toen de christenen aan een eerste grote vervolging door keizer Domitianus waren blootgesteld. In het boek Openbaring wordt deze moeilijke tijd in het grotere verband van de wereldgeschiedenis geplaatst en daarmee tegelijkertijd troost en versterking voor de gemeentes gegeven, want: de openbaring mondt uit in de overwinning van God over de machten van de boze. Aan het einde staat de nieuwe wereld Gods, dat hemelse Jeruzalem, zonder tranen, leed en dood!

In het Bijbelwoord zelf vernemen wij, dat God het lot van de wereld bestuurt. In zijn rechterhand houdt Hij de boekrol met de zeven zegels. Hierin is volledig opgeschreven, wat in de toekomst gebeuren zal. De zeven zegels beschermen dus de geheimen van de Almachtige. Een engel roept met luide stem om iemand, die het toekomt deze boekrol te openen. Een diep stilzwijgen volgt, aan niemand – zelfs aan geen engel – komt dit toe. Aan wie dan wel? Er is er maar één die dit toekomt, alleen die Ene, de Overwinnaar van het kruis! De Bijbel spreekt hierbij in beelden: het gaat om Jezus Christus, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van het geslacht Davids, die geslacht en door God verhoogd is.

Hij alleen heeft de macht de boekrol te ontsluiten. Hem alleen komt het toe deze taak op zich te nemen. Vervolgens barst iedereen, die om de troon staat, in een lofgezang uit. Alle wezens vallen neer ter aanbidding van het Lam en van God, die op de troon zit. Hun alleen komen de lof, eer en prijs van eeuwigheid tot eeuwigheid toe.

Welk begrip geven zulke fantastische visioenen ons nu? Hoe het met onze wereld zal gaan is ook voor ons geheim. We zouden kunnen huilen, net zoals het huilen de profeet Johannes na stond. We weten niet echt te verklaren waarom er honger, leed, ellende en oorlog op de aarde is. Het blijft een raadsel, waarom moord, doodslag en haat in vele delen van de wereld aan de orde van de dag zijn. Zelfs onze eigen weg blijft voor ons verborgen. Speculaties helpen ons echter niet verder de wereldgeschiedenis te doorgronden. Maar wij kunnen ons wel scharen onder degenen, die om de troon van God staan en Hem de eer geven. Dan behoren we tot degenen, die niet bang zijn voor het heden en de toekomst, omdat wij vertrouwen op God, die het lot van de wereld in handen heeft. Ondanks droevige toestanden maakt Hij een nieuwe aarde en een nieuwe hemel; daar waar dan het huis Gods bij de mensen zal zijn. Als dit ons geloof is, hebben wij vaste grond onder onze voeten, zullen wij ook de verleidingen van macht en geweld kunnen weerstaan en zijn wij werkelijk vrij.

F. Schenker

Comments are closed.