Gods wil is de rotsgrond van het leven                                              Matteüs 7:21-27

Kerngedachte: Dikwijls vragen wij naar de wil van God. Maar heel vaak wachten wij zijn antwoord niet af, omdat wij menen zijn antwoord allang te kennen. Maar wat gebeurt er als Gods wil werkelijk geschiedt? En hoe reageren wij, als de wil van God niet overeenkomt met onze hoop, onze wensen en verwachtingen, maar desondanks Gods wil genoemd wordt?

God heeft ons iemand tot hulp gegeven, namelijk de Heilige Geest, die ons helpt de wil van God te onderscheiden en er dan ook naar te handelen.Uit de woorden van Jezus klinkt diepe ernst. Men bemerkt bij Hem geen spoor van willekeur, bijvoorbeeld, als losse opmerking de uitdrukking: Alles komt wel goed.

De wil van de mens zou men zijn koninkrijk kunnen noemen ….. zelfs wanneer het in feite de hel is. Wij hebben al vaak gehoord, dat wij in een wereld leven, waarin enorm veel gelogen, bedrogen en gedood wordt. Is dat de wil van God?
Het is duidelijk, dat Gods wil lang niet altijd geschiedt. Oorzaken zijn vaak: zoveel mogelijk winst maken en behoud van macht. Daardoor worden veel mensen van hun bestaan beroofd, vernederd, uitgebuit, uitgehongerd enz. Is dat de wil van God? Soms maakt men wel een begin met het doen van Gods wil, maar men houdt dat zelden vol. De wereld kan te gronde gaan, omdat de mensheid aan zijn eigen wil blijft vasthouden.

Als zulke dingen (het te gronde gaan van de wereld en het goede) geschieden, vraagt de mens of God wel rechtvaardig is en of dat alles wel Gods wil is. Die wil ziet er echter heel anders uit. God wil niet de dood van de mensen, die van Hem gescheiden zijn, maar dat dezen zich weer tot HEM bekeren en daardoor weer leven ontvangen.

“Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mijn hart koester ik uw wet.” (Psalmen 40:9), zo bad David. Stellig speelde daarbij, dat David uit ervaring wist, dat, wanneer hij volgens zijn eigen wil leefde, dat tot mislukkingen leidde. Als hij dan weer rekening ging houden met de wil van God, ontving hij weer heling en redding. Toch zien wij ook bij David duidelijk, dat het niet meer in onze menselijke natuur ligt de wil van God te doen.

Wat heeft dit met de wil van God te doen?
Dat heeft te doen met God zelf. Maar wie kan God verklaren? De Bijbel beschrijft ons een heilige God, wiens wil het o.a. is dat wij ons heiligen. God is heilig en rechtvaardig, zonder zonde, fout of blaam. Dan betreffen deze eigenschappen ook zijn wil als deel van zijn wezen.

Als ik dit alles bedenk, concludeer ik: Als Gods wil op aarde zou geschieden, zouden wij gerechtigheid en vrede hebben. Maar door de zondeval is de menselijke wil tegenover de goddelijke wil komen te staan.

Dat is een bijna uitzichtloze situatie, ware het niet dat God zelf in Jezus een weg gewezen heeft het mogelijk te maken toch ZIJN wil te doen. Want Jezus had in alles de wil van zijn Vader gedaan en dat had Hij zijn volgelingen ook geleerd.

Toen de discipelen na hun eerste uitzending terugkwamen, waren zij blij, dat de geesten aan hen ondergeschikt bleken te zijn en zij nog andere wonderen konden verrichten. Jezus zei hun echter, dat zij zich daarover niet moesten verheugen, maar wel over het feit dat hun namen in de hemel staan opgeschreven (Lucas 10:20).

Ik weet niet wat voor reacties bovenstaande woorden bij onze lezers (hoorders) losmaken. Wij hebben immers altijd geleerd, dat, als wij tot de enig juiste geloofsgemeenschap behoorden met hun ambten en handelingen, dat garant stond voor een plaats in de hemel – al was het slechts op de achterste rij. Feitelijk een onzinnige gedachte!

Hoe kan ik Gods wil in mijn leven herkennen?

Gods wil te herkennen is vaak moeilijk. Misschien zijn er drie dingen, die ons helpen het antwoord te vinden en het mogelijk maken ons huis op de rotsgrond Christi te bouwen:
1.         Ons doen en laten komt overeen met het bijbelse getuigenis.
2.         God wordt door ons doen en laten geëerd en verheerlijkt.
3.         We staan er altijd voor open, dat ZIJN wil in ons leven geschiedt.

In Romeinen 12:2 zegt Paulus: “U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.” En op een andere plaats: “Het is de wil van God, dat u een heilig leven leidt..” (1 Tessalonicenzen 4:3). “…..leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.”(Hebreeën 12:14). Laten wij toch nooit het doel uit het oog verliezen: de eeuwige heerlijkheid in Jezus Christus! Zin en doel van het goddelijk leven in ons is en blijft: een leven ter ere van God! Dat stemt dan overeen met de herkenning van Gods wil. Van het leven zegt Jezus, dat het op een rots gebouwd moet zijn, opdat weer en wind het niet kunnen vernielen (Matteüs 7:24-27). Wil ik verstandig of dwaas zijn? Wij moeten een beslissing nemen en daarbij komt God ons tegemoet: “Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en Hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.” (Deuteronomium 30:19-20).

Ten slotte: Bij God is er geen “te laat”, daar Hij geen reisplan volgt, maar zijn heilsplan, want Hij wil dat alle mensen geholpen worden. Daarbij mogen wij steeds denken aan lied 208: “De Heer kent al de zijnen, Hij heeft hen steeds gekend…..”.

V. Raus

Comments are closed.