De sluwe rentmeester                                            Lucas 16:1-8

Kerngedachte: God rekent anders en is rechtvaardig!

1.         Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte.

2.         De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.”

3.         Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me.

4.         Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen.

5.         Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?”

6.         “Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.”

7.         Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.”

8.         En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.

De interpretatie van de gelijkenis is moeilijk. De inhoud is cabaretesk. Jezus heeft humor en oog voor het kleurrijke leven. Zijn preken bevatten geen spoor van wereldvreemdheid. Jezus riskeert met zijn wijze van prediken (met een open oog voor de wereld) misverstanden en verkeerde interpretaties. Maar aan alle kanten ingedekt praten, zoals de schriftgeleerden dat deden, was niet zijn manier van doen.

Stelt u zich voor, dat uw hoogste chef net een jaar op Mauritius is om wat uit te rusten. U hebt de taak de zaken lopende te houden en het onroerend goed te beheren. In het begin heeft u nog wel het elan dit werk te doen, maar dan ontwikkelt zich een beetje jaloezie of nog meer: nijd, boosheid, haat… “Hij ligt daar op Mauritius lekker in de zon en ik kan hier het werk doen….die zal ik eens te grazen nemen!” En om al te veel verveling als onroerend goedadviseur en -manager te voorkomen, wilt u met genoegen eens alle vragen om giften positief beantwoorden. “Gewoon eens iets goeds doen, de chef heeft toch genoeg geld.” Zo gedacht – zo gedaan. “ Ik schrijf voor een paar charitatieve doelen, sociale instellingen en hulpbehoevende mensen royaal cheques uit en help het vermogen van de chef wat te verminderen.” Het bankieren online verraadt u echter, uw chef merkt wat er thuis gaande is en grijpt in. U wordt snel ontslagen.

Wat moet u nu doen? “Heel simpel, het is mogelijk nog een keer met twee van onze grote klanten in gesprek te gaan, omdat ik de sleutel van het bedrijf nog niet heb ingeleverd. Ik nodig hen uit voor een geheime ontmoeting. We gaan de leningsovereenkomsten na en corrigeren deze.” Opgelucht gaat u uiteen. U hebt er nog een keer voor gezorgd, dat men zich op een goede manier aan u herinnert en uw partners hebben er ook iets aan!

Waar gaat het in ons Bijbelwoord om?

Nodigt God ons soms uit het vermogen van anderen te gebruiken en ons  voordelen te verschaffen? Nodigt Hij uit tot bedrog? Dat is toch tegen de door God gegeven geboden (Exodus 20:10-17 –geboden 7,9,10)!

Nodigt Hij ons uit voor eigen rechter te spelen? Wordt hier wangedrag door God zelf gelegitimeerd?

Men zou snel op het idee kunnen komen, want wat wil iemand met zoveel geld?

Het is bijna rechtvaardig, als dat geld voor goede doelen wordt gebruikt en onder de mensen komt.

Jezus prijst de rentmeester niet voor zijn ontrouw, sluwheid o.a.. Dat is en blijft een afschrikwekkend voorbeeld. Maar Hij prijst hem voor zijn slimheid.

Hoe doet hij dat? De rentmeester of de beheerder van onroerend goed vermindert de schuld van de schuldenaren. In het voorbeeld van het Bijbelwoord scheldt hij de ene 50 vaten olie en de andere 20 zakken tarwe kwijt. Op het eerste gezicht lijkt het alsof hij de eerste schuldenaar gunstiger behandelt dan de tweede, maar als het exact wordt uitgerekend, blijkt het een absoluut gelijkwaardige behandeling te zijn.

A)              1 vat olie is 40 liter – 100 vaten olie is 4000 liter (geldwaarde ca. 1.000 denare)

B)              1 zak tarwe is 400 liter – 100 zakken tarwe is 40.000 liter (geldwaarde ca. 2.500  denare)

Aan A wordt 50 procent gegeven, wat overeenstemt met 500 denare, B wordt 20 procent gegeven wat eveneens overeenstemt met een bedrag van 500 denare.

Een rechtvaardige en faire omgang met de schuldenaren in zijn “advies uit voorzorg” is mogelijkerwijs de basis voor bestaanszekerheid. Is dat niet tevens een goed beeld voor God, die door Jezus voor het nieuwe begin aan iedereen dezelfde kans geeft en iedereen gelijk behandelt? Juist dit handelen waardeert Jezus. In Lucas 16:8 staat: “En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld.”

Hij, de rentmeester, heeft dus vooruitziend en slim gehandeld, omdat hij het gesprek zocht en zich een “goede” naam heeft verworven. Deze eigenschap moet ook de bewuste schuldenaar zich eigen maken. Lucas 16:8: “De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht.”  Wij mogen leren van de slimheid van de kinderen van de wereld en mogen die mede inzetten voor onze levens- en eeuwigheidsplanning. Dit betekent ook, dat wij als christenen de tijd, waarin wij leven, niet moeten verslapen. Wees slim in uw handelen en geen dromer.

K. Hoffmann

Comments are closed.