De Heer komt onverwacht: sta klaar!                                                  Lucas 12: 42-48

Kerngedachte: De strijd voor Gods heerschappij en tegen de boze met zijn machten staat geen neutraliteit toe. Het komt slechts aan op de “levensbekentenis” tot Christus.

Zo is in de “Hoop voor Allen” (een Duitse Bijbelvertaling) het gedeelte, waarin wij het Bijbelwoord van vandaag vinden, getiteld. Vaak is het tijdstip, waarop men zich met de dood moet bezighouden, verrassend. Ten tijde van het schrijven van deze weekbrief had in Noorwegen een jonge man om – voor ons –  onbegrijpelijke redenen tientallen mensen doodgeschoten en was een jonge zangeres (Amy Winehouse) gestorven.

Het is het afscheid, dat echt verdrietig maakt. De hoop op het weerzien geeft meestal weinig troost. Het is allemaal zo onduidelijk: Zullen wij elkaar herkennen? Wanneer zal dat gebeuren? Zullen wij elkaar trouwens nog “tegenkomen”? Zelfs Johannes kon in de Openbaring geen woorden vinden, die ons het rijk van God, het leven na de dood duidelijk maken.

De voorbereiding op onze eigen dood, maar ook op het afscheid van anderen, zou meer moeten zijn dan een “Sta klaar!” . De verstandige en betrouwbare rentmeester is iemand, die uit volle overtuiging doet, wat zijn heer van hem verlangt. De angst op het verkeerde tijdstip verrast te worden is de verkeerde drijfveer. In Johannes 1:35-42 wordt uitgelegd, hoe de “opleiding” tot een verstandige rentmeester er uitziet: de Heer ontmoeten, naar Hem luisteren, beseffen wat de eigen bestemming is, inzien dat de Heer de Messias is, Hem navolgen, een dienaar van God worden en zijn blijde boodschap verkondigen.

Met de onbetrouwbare rentmeester willen wij ons liever niet bezighouden. Ten slotte is zijn gedrag al snel als verkeerd te doorzien. En toch is dit gedrag in veel dingen dichter bij ons dan wij geloven: pas stoppen met roken, als wij “op sterven na dood zijn”; pas dan gezonder eten, als het hart duidelijk heeft laten merken, dat het zo niet kan doorgaan; voor het proefwerk /examen pas de avond ervoor de boeken tevoorschijn halen…..

“Het komt, zoals het komt. Het is altijd nog goed gegaan.” Deze instelling helpt ongetwijfeld in sommige gevallen de vrede te bewaren, de bloeddruk te verlagen en zo nodig weloverwogen een goede oplossing te vinden. Terugkerend naar de gelijkenis van de rentmeester voert deze houding ons eerder naar de strafbank dan in het hemelrijk. Daarom moeten wij er op letten, dat de mooie woorden in lied 195: “Ja, Hij heeft zijn bloed, zijn leven, off’rend voor ons uitgestort, heeft de dood de macht ontnomen, dekt’ in liefde ons tekort” onze bekering (boetedoening) niet verslapt of zelfs verhindert. Want Gods genade is geen goedkope genade.

Spannend lijkt ook nog het laatste vers van het Bijbelwoord van vandaag. Het gaat om dienaren. Een dienaar is iemand, die voor een heer werkt. De ene dienaar kent zijn heer goed en doet zijn wil, de andere dienaar werkt ook voor hem zonder hem goed te kennen…… (met betrekking tot Jezus??!!). Hij is de Heer, groot is de Heer en Hij vindt een manier om iedereen de vrije keus te laten wel of geen navolgers van Jezus te willen zijn. Maar wie Hem navolgt, neemt de verantwoordelijkheid op zich en “ Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geëist..”!

“Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” (Matteüs 7:21).

M. Kiefer

Comments are closed.