Zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

000 Amen
001 Aan des Heilands voeten
002 Aan Jezus’ voeten
003 Als een hert door dorst gedreven
004 Als Gods volk, vermoeid van ’t strijden
005 Bethesda is open, de engel is daar
006 Een heerlijk rustoord kennen wij
007 Er gaat een stroom, zo klaar en rein
008 Gaat op naar Sions hoogte
009 Ga, droog uwe tranen
010 Gij, die leed draagt, zorg of smart
011 Heer, o, maak mij uwe wegen
012 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot
013 Hoe lief’lijk ons de zondag is
014 Hoe verheugt het ons deez’ stonde
015 Hoort de hemelklokken schallen
016 Hoort de morgenklokken luiden
017 Hoort gij, mijn kind, de heiland roepen
018 Hoort, Jezus roept; komt allen hier
019 Hoort, moede zielen de naar vredesmachten
020 Ik weet een woord zo heerlijk
021 Ik weet ene lieve kapelle
022 Ik zie u weder, morgenlicht
023 Jezus, Heiland mijner ziele
024 Jezus noodt vriend’lijk
025 Jezus staat steeds kloppend daar!
026 Kom, hoor zijn Woord
027 Kom, klinkt Jezus’ nodend Woord
028 Kom thuis, God is uw vader
029 Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer
030 Komt tot de bron van het leven
031 Kom vriend, treedt mee de arke in
032 Laat de danktoon vrolijk schallen
033 Maak mij reiner, immer kleiner
034 Naar des vredes zoete ruste
035 Vader, zie ons vol verlangen
036 Vermoeide ziel, leg af uw zorgen
037 Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken?
038 Waar kan ik immer ruste vinden?
039 Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!
040 Wees welkom, bron der liefde
041 Weest gegroet, gij Godsgezanten
042 Zijt gij door de levensstormen
043 Al is eng ook de poort
044 Als de Heiland zal verschijnen
045 ‘k Buig mij vol aanbidding neder
046 De bruigom komt!
047 De heer is mijn herder
048 De liefde des Vaders
049 De rotsgrond geloof en vertrouwen
050 Een dagwerk voor de Heiland
051 Een getrouwe vriend te hebben
052 Een hart en ene ziel voorwaar
053 Een liefdebron, zo wonderbaar
054 Ene gouden wandelstaf
055 Ene vriend heb ik gevonden
056 Ernstig dringt een grote vraag toch
057 Ga mij niet voorbij, o Heiland
058 Geef mij meer van uwe Geest, Heer
059 God gaf een trouwe helper mij
060 God is de liefde
061 Grote Immanuel
062 Heiland Jezus, goede herder
063 ’s Heren liefde is oneindig
064 Het woord des Heren klinkt opnieuw
065 Het zij mijn lust, om daar te zijn
066 Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus
067 Hoe zalig is ’t mij hier te zijn
068 Hoort, de wachters van Sion
069 Houd uw uitverkiezing hoog
070 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken
071 Ik bouw op de Heer
072 Ik heb een Vader
073 Ik heb u lief, mijn Jezus, trouwe Heer
074 Ik ken een schone edelsteen
075 Ik ken hier op aarde een heerlijke stroom
076 Ik weet een heerlijk doel
077 Ik weet een rijk waar Jezus troont
078 Ik weet ene bronne
079 Ik wil streven
080 In de rotskloof als geborgen
081 In gemeenschap met mijn Jezus
082 In Jezus armen rust gij zacht
083 In stille trouw wil ik U dienen
084 ’t Is, Heer, uw werk
085 Is Jezus in uw hart geboren nu?
086 Ja, mijns levens grootste vreugde
087 Ja, o Heiland, troost en raad
088 Ja, slechts een wens
089 Ja, verzek’ring van ’t eeuwig leven
090

Jezus mijn vriend
091 Jezus trouwe voert wie willen
092 Kent gij het land?
093 Kleine waterdrupp’len
094 Kom in mijn hart
095 Krachtig bouwt de heer
096 Laat ons Sions lied’ren zingen
097 ’t Lichtend spoor van onze Heiland
098 Licht na het donker
099 Lieve vader, sterk mij, zwakke
100 Machtige stromen van zegen
101 Meen’ge ziel bezwijkt van droefheid
102 Met uwe hulp alleen
103 Midd’laar Jezus
104 Mijn vader, uwe wil
105 Naar ’t Vaderhuis
106 Naar ’t Vaderland
107 Nader mijn God bij U
108 Neem Jezus in uw vaartuig op
109 Neem mij aan, o Heiland Jezus
110 Nog is `t de tijd
111 Niet om gediend te worden
112 O, dat gij mocht bekennen
113 O, eerst’lingskind, waardeer
114 Of stormen al loeien
115 O, Godgewijde eerst’lingsschaar
116 O, heer, ik zou graag stille zijn
117 O heer, maak mij gelijker
118 O liefde, gouden zonneschijn
119 Om aardse rijkdom bid ik niet
120 O mijn ziel, wees toch bereid!
121 O, mijn ziel, wil u verblijden
122 Ons hart verheugt zich
123 O, wil toch van het levenswoord
124 O zalig ’t huis, waar gij kunt binnentreden
125 Reeds een dag in Gods gemeenschap
126 Reikt elkaar de hand ten bonde
127 Rijke beloften
128 Rust, mijn ziel, uw God is koning
129 Slechts vertrouwen elke dag
130 Smal is ’t pad, waar, o eerst’ling
131 Tot de berg der heerlijkheden
132 Trouw en vast aaneengesloten
133 U behoor ik, Heer
134 U behoort geheel mijn leven
135 U bid ik aan, o macht der liefde
136 U wil ik dienen, trouwe God
137 Vaak strooit g’ uw zaad
138 `s Vaders liefd` en mededogen
139 Vader, ’t is Uw welbehagen
140 Van Sions hoogte klinkt een wet
141 Van U zijn alle dingen
142 Vol beproeving is het leven
143 Vol van eindeloze liefde
144 Vrede, Godes vrede
145 Waakt, kinderen Gods
146 Waakt op, gij matte, droeve zielen
147 Waar apost`len staan
148 Waar God ons leidt
149 Waar vind ik Jezus
150 Waterstromen zal ik gieten
151 Wat God doet, dat is welgedaan
152 Wat kost’lijk levend water
153 Wat zoete troost wacht ons
154 Welk een stroom van reine liefde
155 Welk een vreugde schenkt het mij
156 Welk een vriend is onze Jezus
157 Wie maar de goede God laat zorgen
158 Wie overwint
159 Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf
160 Wordt verlicht
161 Zalig te weten: ik ben Gods kind!
162 Ziet, hoe Daniël in Babel toevend
163 Zoals de glanzende sterren verbleken
164

Zo gij mijn beide handen neemt
165 Zijt gij een christen naar de naam slechts?
166 Bron van barmhartigheid
167 Hebt gij Mij lief?
168 Heer, zie mij biddend staan
169 Hier is mijn hart
170 O ziele, die ruste wil vinden
171 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
172 Rijk in God, zoals eens Job was
173 U, mijn Heiland, Jezus Christus
174 Vlucht met uw zonden tot Jezus
175 Vredekoning, vol genade
176 Zie, biddend komen wij tot U
177 Alle roem is uitgesloten
178 Blijde wil ik luid verkonden
179 Dankbaar kan ons lied nu klinken
180 De grote Arts is ons nabij
181 Een genadestroom vol van zaligheid
182 Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet
183 Goede herder! U zij dank
184 Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer
185 ‘k Heb in Jezus heil gevonden
186 Heer, gij schenkt mij rijke zegen
187 Heer, ik ben uwer, Gij zijt mijn!
188 Heerlijke, lieflijke plaatse
189 Het juk is nu verbroken
190 Hoe zalig, verlost te zijn
191 Hoe zal ik U ontvangen?
192 Ik heb een schat ontvangen
193 Ik vond bij Jezus vreed’ en rust
194 Ik vond de bron der vreugde
195 Jezus heeft ons uitgenodigd
196 Komt, bieden wij elkander
197 Komt, stemt nu allen jub’lend in
198 Lieve Heiland, uwe goedheid
199 Looft de Heer! Hij is de liefde
200 Looft, looft, verloste scharen
201 Mij is genade wedervaren
202 O goedheid Gods, nooit recht geprezen
203 Als kind`ren Gods verbonden
204 Blijf trouw, o bruid, uw Heiland
205 Dat de harten immer vrolijk
206 Dankt, dankt nu allen God
207 Dat ik Heer Jezus u
208 De Heer kent al de zijnen
209 Een vaste burcht is onze God
210 God met mij, op al mijn wegen
211 Halleluja! Eeuwig dank en ere
212 Halleluja, lofgezongen
213 Heb dank, o trouwe God en vader
214 Heffen wij tezaam
215 Heilig, heilig, heilig
216 Immer moedig voorwaarts
217 Ja, groot is de genade toch
218 Jeruzalem in ’t eeuwig licht
219 Komt vrolijk, ’t hart omhoog geheven
220 Laat ons zingen en prijzen
221 Lof zij de Heer
222 Ons aller danklied, Here
223 Schenk ons, Vader, thans uw zegen
224 Spreid nu uw zegenshanden
225 U, Vader, U zij lof en prijs
226 U wil ik prijzen
227 ‘k wil u, o God, mijn dank betalen
228 ‘k wil U volgen, Heiland Jezus
229 Wij kunnen het niet laten
230 ‘k zal met mijn ganse hart
231 Zingt, zingt uw bruigom
232 Dra daalt Jezus weder
233 Blijf de Heer verbeiden
234 Hoe lange wacht uw bruidskerk reeds
235 Verhoogt de poort
236 Bij Vader thuis is ’t ons zo goed
237 Des Heilands groot erbarmen
238 Jezus mint de kind’ren zeer
239 Looft de Heer in kinderlijke klanken
240 O heiland Jezus, Kindervrind!
241 Op, in des levens lente
242 Wij zijn het zaad der toekomst
243 Eng’len wachten ons bij ’t komen
244 Godes wegen gaan door lijden
245 Hoe zal ’t ons zijn?
246 Naar huis!
247 O zalig oord
248 Onder ’t altaar Jezus rusten
249 Scharen van ontslapen vrienden
250 Vaarwel, vaarwel, tot wederziens!
251 Waar zich geen wolk meer dreigend toont
252 Als kaarsjes in de nacht
253 Bim-bam! bim-bam!
254 Daar is uit ’s werelds duist’re wolken
255 Dankt de lieve Heiland
256 De kerstboom is de schoonste boom
257 Dit is de dag zo lang verwacht
258 Een rijs is voortgekomen
259 Ere zij God
260 Feest is ’t in de huizen
261 Heil’ge nacht!
262 Hoort de klokken luiden
263 Jezus werd op aard` geboren
264 Kerstjubel
265 Komt, eerstelingskind`ren
266 Kerstliedje
267 Op het kerstfeest
268 Stille nacht
269 Stralend in het duister
270 Uit der eng’len monden
271 Wel is het buiten bitter koud
272 Zeg, waarom toch overal vreugde
273 Het jaar ging stil ten einde
274 Het jaar is wel ten einde
275 Uren, dagen ,maanden, jaren
276 ’t Oude jaar is opgenomen
277 Geef, o Vader, uwe krachten
278 Omgordt u de lenden
279 Wat de toekomst brenge moge
280 Sion, Sion, stad des Heren
281 Sion, wil de poort verhogen
282 Aan ’t kruis, bebloed met wonden
283 Als ‘k aan de doornenkroon denk
284 Dat Heer Uw lijden en Uw sterven
285 Hoort, de stem van eeuw’ge liefde
286 ’t Is middernacht, en in de hof
287 Weet gij? Jezus onze Heiland
288 Wil toeven, Heer
289 Christus is verrezen
290 Daar juicht een toon
291 Halleluja, de Heiland leeft
292 Halleluja, ja verrezen
293 Ik weet dat mijn Verlosser leeft
294 Juicht, eerstelingen, verheugt u
295 Triomf d’ Immanuël verrijst
296 Met opgeheven zegenshanden
297 Ten hemel steeg opnieuw de Heer
298 De Trooster, die de Heer ons gaf
299 Heilige geest, door de Vader gezonden
300 Heil’ge geest, Gij Hemeltolk!
301 Prijst luide God voor deze dag
302 Aan Uw voeten, lieve Heiland
203 Lieve Jezus, zie ons hier
304 Neem uit deez’ moederarmen, Heer
305 Het zingt in mijn hart
306 Eerbiedig. voor Uw altaar
307 Jonge broeders, jonge zusters
308 Wees gegroet, gij jonge christen
309 Weest gezegend, jonge ranken
310 Dat ’s Heren zegen op u daal
311 Heer, zeer ernstig bidden wij
312 O, moge God u beide zeeg’nen

Comments are closed.