Aanvangsliederen

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

001 Aan des Heilands voeten
002 Aan Jezus’ voeten
003 Als een hert door dorst gedreven
004 Als Gods volk, vermoeid van ’t strijden
005 Bethesda is open, de engel is daar
006 Een heerlijk rustoord kennen wij
007 Er gaat een stroom, zo klaar en rein
008 Gaat op naar Sions hoogte
009 Ga, droog uwe tranen
010 Gij, die leed draagt, zorg of smart
011 Heer, o, maak mij uwe wegen
012 Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot
013 Hoe lief’lijk ons de zondag is
014 Hoe verheugt het ons deez’ stonde
015 Hoort de hemelklokken schallen
016 Hoort de morgenklokken luiden
017 Hoort gij, mijn kind, de heiland roepen
018 Hoort, Jezus roept; komt allen hier
019 Hoort, moede zielen de naar vredesmachten
020 Ik weet een woord zo heerlijk
021 Ik weet ene lieve kapelle
022 Ik zie u weder, morgenlicht
023 Jezus, Heiland mijner ziele
024 Jezus noodt vriend’lijk
025 Jezus staat steeds kloppend daar!
026 Kom, hoor zijn Woord
027 Kom, klinkt Jezus’ nodend Woord
028 Kom thuis, God is uw vader
029 Kom tot uw Heiland, ga tot uw Heer
030 Komt tot de bron van het leven
031 Kom vriend, treedt mee de arke in
032 Laat de danktoon vrolijk schallen
033 Maak mij reiner, immer kleiner
034 Naar des vredes zoete ruste
035 Vader, zie ons vol verlangen
036 Vermoeide ziel, leg af uw zorgen
037 Waarheen, pelgrims, wilt gij trekken?
038 Waar kan ik immer ruste vinden?
039 Weest dankbaar, eerst’lingskind’ren!
040 Wees welkom, bron der liefde
041 Weest gegroet, gij Godsgezanten
042 Zijt gij door de levensstormen

Comments are closed.