Lijdenstijd en pasen

Terug naar zangbundel
Terug naar bij bijzondere gelegenheden

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

280 Sion, Sion, stad des Heren
281 Sion, wil de poort verhogen
282 Aan ’t kruis, bebloed met wonden
283 Als ‘k aan de doornenkroon denk
284 Dat Heer Uw lijden en Uw sterven
285 Hoort, de stem van eeuw’ge liefde
286 ’t Is middernacht, en in de hof
287 Weet gij? Jezus onze Heiland
288 Wil toeven, Heer
289 Christus is verrezen
290 Daar juicht een toon
291 Halleluja, de Heiland leeft
292 Halleluja, ja verrezen
293 Ik weet dat mijn Verlosser leeft
294 Juicht, eerstelingen, verheugt u
295 Triomf d’ Immanuël verrijst

Comments are closed.