Dankliederen na het avondmaal

Terug naar gezangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

177 Alle roem is uitgesloten
178 Blijde wil ik luid verkonden
179 Dankbaar kan ons lied nu klinken
180 De grote Arts is ons nabij
181 Een genadestroom vol van zaligheid
182 Eeuwig erbarmen, het klinkt zo zoet
183 Goede herder! U zij dank
184 Gij kind’ren Gods, looft, looft uw Heer
185 ‘k Heb in Jezus heil gevonden
186 Heer, gij schenkt mij rijke zegen
187 Heer, ik ben uwer, Gij zijt mijn!
188 Heerlijke, lieflijke plaatse
189 Het juk is nu verbroken
190 Hoe zalig, verlost te zijn
191 Hoe zal ik U ontvangen?
192 Ik heb een schat ontvangen
193 Ik vond bij Jezus vreed’ en rust
194 Ik vond de bron der vreugde
195 Jezus heeft ons uitgenodigd
196 Komt, bieden wij elkander
197 Komt, stemt nu allen jub’lend in
198 Lieve Heiland, uwe goedheid
199 Looft de Heer! Hij is de liefde
200 Looft, looft, verloste scharen
201 Mij is genade wedervaren

Comments are closed.