Liederen prediking

Terug naar zangbundel

Diverse liederen zijn te beluisteren door onder de liedtekst op afspelen te klikken

043 Al is eng ook de poort
044 Als de Heiland zal verschijnen
045 ‘k Buig mij vol aanbidding neder
046 De bruigom komt!
047 De heer is mijn herder
048 De liefde des Vaders
049 De rotsgrond”geloof en vertrouwen”
050 Een dagwerk voor de Heiland
051 Een getrouwe vriend te hebben
052 Een hart en ene ziel voorwaar
053 Een iefdebron,zo wonderbaar
054 Ene gouden wandelstaf
055 Ene vriend heb ik gevonden
056 Ernstig dringt een grote vraag toch
057 Ga mij niet voorbij,o Heiland
058 Geef mij meer van uwe geest,Heer
059 God gaf een trouwe helper mij
060 God is liefde
061 Grote Immanuel
062 Heiland Jezus, goede herder
063 ’s Heren liefde is oneindig
064 Het woord des Heren klinkt opnieuw
065 Het zij mijn lust, om daar te zijn
066 Hoe zalig, hoe heerlijk, o Jezus
067 Hoe zalig is ’t mij hier te zijn
068 Hoort, de wachters van Sion
069 Houd uw uitverkiezing hoog
070 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken
071 Ik bouw op de Heer
072 Ik heb een Vader
073 Ik heb u lief, mijn Jezus, trouwe Heer
074 Ik ken een schone edelsteen
075 Ik ken hier op aarde een heerlijke stroom
076 Ik weet een heerlijk doel
077 Ik weet een rijk waar Jezus troont
078 Ik weet ene bronne
079 Ik wil streven
080 In de rotskloof als geborgen
081 In gemeenschap met mijn Jezus
082 In Jezus armen rust gij zacht
083 In stille trouw wil ik U dienen
084 ’t Is, Heer, uw werk
085 Is Jezus in uw hart geboren nu?
086 Ja, mijns levens grootste vreugde
087 Ja, o Heiland, troost en raad
088 Ja, slechts een wens
089 Ja, verzek’ring van ’t eeuwig leven
090

Jezus mijn vriend
091 Jezus trouwe voert wie willen
092 Kent gij het land?
093 Kleine waterdrupp’len
094 Kom in mijn hart
095 Krachtig bouwt de heer
096 Laat ons Sions lied’ren zingen
097 ’t Lichtend spoor van onze Heiland
098 Licht na het donker
099 Lieve vader, sterk mij, zwakke
100 Machtige stromen van zegen
101 Meen’ge ziel bezwijkt van droefheid
102 Met uwe hulp alleen
103 Midd’laar Jezus
104 Mijn vader, uwe wil
105 Naar ’t Vaderhuis
106 Naar ’t Vaderland
107 Nader mijn God bij U
108 Neem Jezus in uw vaartuig op
109 Neem mij aan, o Heiland Jezus
110 Nog is `t de tijd
111 Niet om gediend te worden
112 O, dat gij mocht bekennen
113 O, eerst’lingskind, waardeer
114 Of stormen al loeien
115 O, Godgewijde eerst’lingsschaar
116 O, heer, ik zou graag stille zijn
117 O heer, maak mij gelijker
118 O liefde, gouden zonneschijn
119 Om aardse rijkdom bid ik niet
120 O mijn ziel, wees toch bereid!
121 O, mijn ziel, wil u verblijden
122 Ons hart verheugt zich
123 O, wil toch van het levenswoord
124 O zalig ’t huis, waar gij kunt binnentreden
125 Reeds een dag in Gods gemeenschap
126 Reikt elkaar de hand ten bonde
127 Rijke beloften
128 Rust, mijn ziel, uw God is koning
129 Slechts vertrouwen elke dag
130 Smal is ’t pad, waar, o eerst’ling
131 Tot de berg der heerlijkheden
132 Trouw en vast aaneengesloten
133 U behoor ik, Heer
134 U behoort geheel mijn leven
135 U bid ik aan, o macht der liefde
136 U wil ik dienen, trouwe God
137 Vaak strooit g’ uw zaad
138 `s Vaders liefd` en mededogen
139 Vader, ’t is Uw welbehagen
140 Van Sions hoogte klinkt een wet
141 Van U zijn alle dingen
142 Vol beproeving is het leven
143 Vol van eindeloze liefde
144 Vrede, Godes vrede
145 Waakt, kinderen Gods
146 Waakt op, gij matte, droeve zielen
147 Waar apost`len staan
148 Waar God ons leidt
149 Waar vind ik Jezus
150 Waterstromen zal ik gieten
151 Wat God doet, dat is welgedaan
152 Wat kost’lijk levend water
153 Wat zoete troost wacht ons
154 Welk een stroom van reine liefde
155 Welk een vreugde schenkt het mij
156 Welk een vriend is onze Jezus
157 Wie maar de goede God laat zorgen
158 Wie overwint
159 Woord, dat Jezus d’ apost’len gaf
160 Wordt verlicht
161 Zalig te weten: ik ben Gods kind!
162 Ziet, hoe Daniël in Babel toevend
163 Zoals de glanzende sterren verbleken
164

Zo gij mijn beide handen neemt
165 Zijt gij een christen naar de naam slechts?

Comments are closed.