Previous Page  9 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 20 Next Page
Page Background

9

De Bijbel geeft ons talloze voorbeelden van het feit, dat God steeds

weer opnieuw in de loop van de heilsgeschiedenis zijn kracht bewijst

aan soms onwaarschijnlijk kleine groepen, of aan mensen die in

maatschappelijk of politiek opzicht weinig of niets betekenen.

- Goliath werd niet door een reus verslagen, maar door iemand

die opvallend klein van postuur was, David.

- Wanneer Jezus met zijn twaalf discipelen het land doortrekt is

de Heilige Geest in deze kleine groep aanwezig. Niet in de

synagogen, en niet in de grote schare van mensen, die

luisterden naar de schijnvroomheid van de Farizeeën.

- De Heilige Geest openbaarde zich in volheid, met grote kracht

en macht tijdens het Pinksterfeest aan een groepje van elf

mannen, die op bevel van Jezus in Jeruzalem bijeen waren

gebleven. Alweer: omdat zij gehoorzaam waren aan het woord

van God: “Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn

bekleed (Lucas 24:49).

- Wanneer de discipelen van Jezus bezorgd zijn over hun

natuurlijk welzijn, zegt Jezus tot hen: “Vrees niet, kleine kudde,

want jullie Vader heeft jullie het Koninkrijk willen schenken”

(Lucas 12:32).

- Als Jezus zijn apostelen de opdracht geeft te binden en te

ontbinden, voegt Hij eraan toe: “Waar er twee of drie in mijn

naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden”.

- Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe, dat hij driemaal

vergeefs gebeden heeft om genezing van een kwaal (“een

doorn in het vlees”). Maar, zo schrijft hij, God heeft hem wel

antwoord gegeven: “Je hebt niet meer dan mijn genade nodig,

want kracht wordt zichtbaar in zwakheid” (2 Korintiërs 12:9).

Dit geldt blijkbaar zowel voor enkelingen als voor groepen: de kracht

en de macht van God openbaart zich in en door diegenen, die in de

ogen van de wereld klein, onbetekenend, onaanzienlijk zijn.

De Gemeente van Apostolische Christenen is qua aantal klein; de

leden zijn over het algemeen geen aanzienlijke, invloedrijke personen.

Vergeleken met andere wereldkerken, die vaak miljoenen, ja,

sommige zelfs honderden miljoenen leden tellen, zijn wij een

ogenschijnlijk weinig invloedrijke groepering.